Szigeti & Korán

Alanyi adómentesség választása 2017-re

2016.12.12.

Azon adóalanyoknak, akik/amelyek a gazdasági tevékenységüket 2017. január 1-jét megelőzően kezdték, azonban nem alkalmazták, nem alkalmazhatták az alanyi adómentesség szabályait, 2017-re vonatkozóan akkor jogosultak a mentesség választására, ha bevételük sem 2016-ban ténylegesen, sem 2017-ben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 8 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.

Az Áfa tv. 2016. december 31-ig hatályos szabályozása szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany összes belföldön, ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző évben, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. A 2017. január 1-jétől hatályos módosítás az alanyi adómentesség választására jogosító 6 millió forintos felső értékhatárt 8 millió forintra emeli.

Az Áfa tv. egy új, átmeneti rendelkezése alapján azon adóalanyok, akik/amelyek a gazdasági tevékenységüket 2017. január 1-jét megelőzően kezdték, azonban nem alkalmaz(hat)ták az alanyi adómentesség szabályait, a mentesség 2017. évre vonatkozó választásakor az Áfa tv. 310. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeket kell vizsgálniuk, azaz akkor jogosultak az alanyi adómentesség választására, ha bevételük sem a 2016. naptári évben ténylegesen, sem a 2017. naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 8 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. Ennek megfelelően az ilyen adóalanyok közül azok számára is lehetőség nyílhat az alanyi adómentesség alkalmazására, akiknek/amelyeknek 2016. évi bevétele a 6 millió forintot túllépte ugyan, de a 8 millió forintot nem haladta meg. Ez esetben is fennáll, hogy az alanyi adómentesség választását 2016. december 31-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.

A tevékenységüket 2017. évben, év közben kezdő adóalanyok az alanyi adómentesség választását az adóalanyként történő bejelentkezéssel egyidejűleg tehetik meg. Esetükben a 8 millió forintos, naptári évre vonatkozó (várható) bevételnek az adóalanyiság időszakára időarányosan eső részét kell figyelembe venni bevételi értékhatárként.

Fontos megjegyezni, hogy az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár meghatározása során minden alkalommal az általános forgalmi adó nélküli ellenértéket kell alapul venni. Emellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy az értékhatárba nem tartozik bele a törvény által nevesített és ott felsorolt ügyletek ellenértéke (például tárgyi eszköz értékesítése, új közlekedési eszköz belföldön kívülre, de a Közösség területére történő értékesítése, új építésű ingatlan értékesítése, építési telek értékesítése, az adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás).